Friday, March 27, 2020

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ

 
                           ບໍ່ນ້ຳເຢັນ ທີ່ຫລັກຊາວ ຄຳເກີດ
                          ວັດຊຽງຄວນທີ່ວຽງຈັນ ສປປລາວ
                          ສວນກາເຟທີ່ປາກຊ່ອງ ສປປລາວ

ນ້ຳຕົກຕາດທີ່ຄອນພະເພັງ

                                ຄອນພະເພັງ ທີ່ສປປລາວ

ງານບູນປະເພນີຊ້າງທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສປປລາວ

                      ງານບູນປະເພນີຊ້າງທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

Contact Form 問い合わせフォーム ແບບດອມເພື່ອການຕິດຕໍ່


Saturday, February 29, 2020

Many Interested Spots for Travelling at LAO

                                                                ประเทดเพี่อนบ้าน แนะนำกานท่องเที่ยวที่สปปลาว

Travel Lao Freely

                                  ທ່ອງທ່ຽວລາວ ດ້ວຍບັນຍາກາດ ແບບເປັນກັນເອງ